REGULAMIN REZERWACJI I NAJMU APARTAMENTÓW MAKADAMIA

I. Informacje Ogólne

Regulamin określa warunki , na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów. Prezentowany regulamin stanowi integralną cześć umowy wynajmu. Każda osoba , która dokonuje rezerwacji, jednocześnie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

Makadamia Apartamenty Aleksandra Mazur – podmiot będący stroną umowy najmu Apartamentu świadczący usługę krótkotrwałego wynajmu lokali mieszkalnych Klientom zainteresowanym najmem apartamentu, dalej jako Makadamia Apartamenty.

Klient – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów KC, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowy najmu Apartamentu).

Apartament – lokal mieszkalny, opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej makadamia-apartamenty.pl, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych.

II. Rezerwacje

 1. Klient wypełnia formularz rezerwacji na stronie www lub przesyła na adres e-mail aleksandra-kp@wp.pl zapytanie dotyczące apartamentu celem dokonania rezerwacji.
 2. Makadamia Apartamenty przesyła na adres e-mail Klienta, wstępne potwierdzenie rezerwacji. Celem potwierdzenia zgłoszenia rezerwacji wymagana jest od Klienta przedpłata tj. zadatek w wyznaczonym terminie w wysokości 30% na poczet rezerwowanego pobytu lub całości kwoty wynajmu o czym decyduje Makadamia Apartamenty. Przedpłata jest wymagana każdorazowo, o obowiązku dokonania przedpłaty decyduje Makadamia Apartamenty informując klienta w wysyłanym mailowo bądź telefonicznie potwierdzeniu.
 3. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego Makadamia Apartamenty opłatą rezerwacyjną.
 4. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji stanowi umowę najmu, która wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty ceny za usługę w terminach i na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 5. Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Cena musi zostać potwierdzona przez pracownika Makadamia Apartamenty telefonicznie bądź e-mailem.

III. Anulowanie rezerwacji

 1. Klient może anulować rezerwację wyłącznie pisemnie –mailem. W przypadku anulowania rezerwacji na minimum 30 dni przed planowanym przyjazdem zadatek zostanie zwrócony. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed przyjazdem zadatek w wysokości 30% kwoty pobytu, lub całości za pobyt nie podlega zwrotowi. W przypadku zgody Makadamia Apartamenty na zameldowanie i wymeldowanie w godzinach innych niż wyznaczone, pobierana jest dodatkowa opłata oraz wymagana jest zapłata całości za pobyt z góry.
 2. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie za zgodą Makadamia Apartamenty jeżeli ta posiada dostępny ten sam lub inny Apartament który może zaproponować klientowi. W takim przypadku zmiana nie podlega dodatkowej opłacie. Zmiana rezerwacji nie jest możliwa jeżeli dotyczy ścisłego sezonu (święta, wakacje, ferie, sylwester, długie weekendy), Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, anulował rezerwację, bądź nie wykonał umowy (brak przyjazdu), Makadamia Apartamenty uprawniony jest do potrącenia wpłaconej 30% kwoty zadatku.
 3. W przypadku przyjazdu większej ilości osób niż zadeklarowanej podczas rezerwacji potwierdzonej przez pracownika Makadamia Apartamenty. Makadamia Apartamenty zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy , co wiąże się z opuszczeniem apartamentu, lub jego nie udostępnieniem Klientowi.
 4. W przypadku wcześniejszego opuszczenia apartamentu lub późniejszego przybycia Makadamia Apartamenty nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
 5. Makadamia Apartamenty może anulować lub zmienić rezerwację, wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od Makadamia Apartamenty w wyjątkowych sytuacjach (awarii w Apartamencie lub innego zdarzenia losowego). W wypadku braku zgody Klienta na zmianę rezerwacji umowa ulega rozwiązaniu, a Makadamia Apartamenty ma obowiązek zwrotu Klientowi wpłaconego przez Niego zadatku.

IV. Warunki płatności:

 1. warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata do 3 dni od jaj złożenia – 30% wartości pobytu, lub całości za pobyt.
 2. Pozostała część płatna przelewem przed przyjazdem (decyduje data uznania rachunku Makadamia Apartamenty), lub gotówką w dniu przyjazdu.
 3. Całość musi być wpłacona najpóźniej w dniu rozpoczęcia najmu apartamentu.
 4. Dodatkowo płatne – Łóżeczko turystyczne z kompletem pościeli dla dzieci 0-2 lat.

V. Warunki pobytu

 1. Pobyt w apartamencie możliwy jest od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu. Ewentualny wcześniejszy przyjazd lub późniejszy wyjazd możliwy jest po uzgodnieniu z pracownikiem Makadamia Apartamenty, w miarę dostępności Apartamentu. Przyjęcie gości odbywa się od godz. 15 do godz. 21, wymagany jest wcześniej telefoniczny kontakt w celu podania dokładnej godziny przyjazdu. W przypadku niepoinformowania firmy o godzinie przyjazdu czas oczekiwania na wydania kluczy może się znacząco wydłużyć. Klient zobowiązany jest przekazać informację poprzez wiadomość sms bądź telefonicznie.
 2. Zabronione jest nieprzestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano, palenie papierosów w Apartamencie oraz częściach Wspólnych, łamanie zasad P.Poż , BHP, niszczenie Apartamentu lub wynoszenie z apartamentu jego jakiejkolwiek części. Klient ma obowiązek zabezpieczyć apartament podczas swojej nieobecności poprzez zamknięcie okien i drzwi, wyłączenie urządzeń mogących stanowić zagrożenie P.Poż.
 3. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie Makadamia Apartamenty jest uprawnione do potrącenia z kaucji kosztów doprowadzenia Apartamentu do stanu poprzedniego. W przypadku gdy wartość w/w roszczeń przekracza wartość kaucji, Klient obowiązany jest pokryć tę różnicę niezwłocznie.
 4. W przypadku rażącego naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie, Makadamia Apartamenty jest uprawnione do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu w asyście Policji.
 5. Zapraszamy bez zwierząt domowych.
 6. W obiekcie zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów itp., zabrania się także chodzenia w domu w butach narciarskich.
 7. Dla celów bezpieczeństwa prosimy o zamykanie drzwi wejściowych do obiektu podczas wyjścia oraz ciszy nocnej.
 8. Dla każdego apartamentu przysługuje 1 miejsce parkingowe na terenie obiektu za zamykaną bramą. Makadamia Apartamenty nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.
 9. Po upływie terminu pobytu Klient jest zobowiązany przekazać komplet kluczy osobie obsługującej Makadamia Apartamenty. Za zgubiony komplet kluczy pobieramy opłatę 70 zł. Klient zobowiązany jest podać personelowi obsługującemu Makadamia Apartamenty planowaną godzinę wyjazdu poprzez wiadomość sms lub telefonicznie.

Klauzula informacyjna

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą – sporządzone na podstawie Art. 13 RODO

Informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Makadamia Apartamenty Aleksandra Mazur z siedzibą w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 206 dane kontaktowe 507106240, aleksandra-kp@wp.pl , zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług, w tym realizujących usługi wsparcia technicznego oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe.

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Art. 6 ust. 1:

– w celu wykonania i na podstawie zawartej z nami umowy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

– w celu zawarcia umowy w związku z zainteresowaniem się nasze ofertą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

– podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

– w celu księgowym na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

4) posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przed dokonaniem rezerwacji oraz w trakcie pobytu w celu realizacji umowy, jak również po pobycie, przechowywane przez okres 6 lat w sytuacji kiedy została wystawiona dla gościa faktura , dane gości płacących wyłącznie gotówką zostają usunięte po okresie pół roku od wyjazdu w celach ewentualnych roszczeń (chyba że prawo podatkowe oraz cywilno-prawne stanowi inaczej) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r o ochronie danych osobowych.